Проект "«Sports charging"

Актуальність проекту.

Недостатній фізичний розвиток школяра спричинений, як показує практика тим, що формуванню фізичної культури в школі не приділяється належна увага. Три уроки фізичної культури в тиждень не здатні сприяти гармонійному фізичному розвитку учня, а тим більше сприяти його духовному та інтелектуальному вдосконаленню. Це при тому, що фізична культура, як складова частина загальної культури суспільства спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості і одним із шляхів покращення цього стану є ширше впровадження гімнастики у побут учнів.

На сьогоднішній день за даними "Міжнародної Організації Охорони Здоров'я" наша держава за рівнем захворюваності і тривалості життя займає 54 місце. Чоловіки в середньому живуть 57 років, жінки 70 років. 60% дітей які поступають у школу мають фізичний розвиток нижчий за норму. Більше 80% мають певні патології у стані здоров'я. Існує реальна можливість покращити цей рівень. І одним із шляхів може стати впровадження в побут життя виконання гімнастичних вправ і в першу чергу вправ ранкової гігієнічної гімнастики.

Проблемі ранкової гігієнічної гімнастики присвячено багато досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів. В їх полі зору були переважно такі питання: методика фізичного виховання молодших школярів, форми, засоби і методи використання засобів гімнастики у фізичному вихованні молодших школярів, організація занять молодших школярів гімнастикою; вирішення оздоровчих проблем фізичного виховання молодших школярів.

На превеликий жаль проблема впровадження в побут молодших школярів ранкової гігієнічної гімнастики, на сьогоднішній день не знайшла кінцевого вирішення, що вимагає кардинального перегляду такого стану речей. Це і спонукало нас звернутись до пошуку шляхів вирішення вище піднятої проблеми.

Мета проекту – вдосконалити процес фізичного виховання учнів через впровадження у їх побут вправ ранкової гігієнічної гімнастики; покращити загальний рівень фізичної підготовленості та успішності з фізичної культури.

У відповідності з метою ставились такі завдання:

1. Вивчити стан виконання учнями шкільного віку ранкової гігієнічної гімнастики вдома та стан проведення гімнастики до занять у школі.

2. Дослідити та оцінити у відповідності до вимог Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України рівень фізичної підготовленості учнів школи.

3. Розробити рекомендації щодо покращення стану виконання учнями ранкової гігієнічної гімнастики.

Для вирішення завдань будуть застосовувались наступні етапи роботи над проектом:

1.Вивчення літературних джерел і документальних матеріалів;

2.Спостереження за виконанням ранкової зарядки учнями школи;

3.Опитування (анкетування) серед учнів щодо виконання ранкової зарядки вдома;

4.Обробка даних;

5.Створення рекомендацій щодо покращення стану виконання ранкової зарядки учнями школи

6.Впровадження у проведення ранкової зарядки руханок, музичних фізкультхвилинок, хвилинок здоров'я.

7.Залучення до виконання ранкової зарядки усіх працівників школи.